Projekty byly spolufinancovány Evropskou unií.

Sdílení zdravotnické obrazové dokumentace a zavedení služeb eHealth

Cílem projektu je pořízení nadstavby stávajícího IS pro sdílení obrazové zdravotnické dokumentace, která zajistí vyšší bezpečnost pacientských dat a provozní spolehlivost. Dále zajišťuje propojení do e-Health systémů pomocí standardizovaných protokolů, používaných pro komunikaci ve zdravotnictví.

Schválené celkové způsobilé náklady projektu: 11 599 544,00 Kč
Celkové skutečné výdaje projektu: 11 494 135,00 Kč
Z toho - způsobilé:  10 918 780,00 Kč
  - nezpůsobilé:  575 355,00 Kč
   
Poskytnutá dotace: 9 280 963,00 Kč

Rozšíření a modernizace stávajícího systému PACS o možnost zabezpečeného sdílení obrazové zdravotnické dokumentace, on-line konzultace v reálném čase, zvýšení dostupnosti obrazové zdravotnické dokumentace v rámci zdravotnického zařízení i mimo něj sebou přináší výhody nejenom pro RDG oddělení nemocnic Krajské zdravotní, a.s., ale i pro ostatní oddělení a externí spolupracující odborníky a zdravotnická zařízení. Realizace projektu se dotýká také správy IT, kdy centrální správa uživatelských účtů a nastavení IS usnadňuje a zefektivňuje jejich údržbu a zvyšuje zabezpečení zdravotnických dat a tím pádem i osobních údajů pacientů.

Informační systém pro sdílení zdravotnické dokumentace uživateli výstupů projektu, resp. uživatelům umožnuje především:

 • zabezpečeně sdílet citlivé informace o pacientech mezi zdravotnickými zařízeními, odbornými ambulancemi či praktickými lékaři,
 • provádět externí zpracování nálezu,
 • provádět konzultace nad vyšetřením včetně související komunikace,
 • zcela eliminovat zasílání nálezů a důvěrných informací o pacientech nezabezpečenými kanály (e-mail, elektronická úschovna atd.),
 • centrální provoz – veškerá nastavení uživatelských účtů, přístupových práv, administrace systému probíhá centrálně na serveru, není nutné provádět na jednotlivých stanicích a koncových zařízeních. Veškerá nastavení jsou vázána k uživatelskému účtu a po přihlášení se automaticky projeví na kterémkoliv koncovém zařízení. Centrálně je též logován veškerý provoz a uživatelské přístupy do systému.
 • zvýšení dostupnosti zdravotnické dokumentace – lékař se k potřebným informacím dostane z prostředí internetu, tedy např. i z místa léčby pacienta, a z jakéhokoliv koncového zařízení (tzn. i z tabletu, chytrého telefonu apod.).

Pořízený informační systém zajišťuje následující nové funkcionality:

 • celoplošnou dostupnost, která je zajištěna vytvořením portálového komunikačního a informačního rozhraní umožňujícího přístup k obrazové zdravotnické dokumentaci Krajské zdravotní, a.s. pro oprávněné zdravotnické subjekty, které mohou do systému přistupovat prostřednictvím webového portálu odkudkoliv z prostředí internetu bez nutnosti jakékoliv instalace na používaném koncovém zařízení a přistupovat tak k informacím potřebným pro rychlou a kvalitní léčbu pacienta,
 • webové technologie zajišťující možnost vzdálené diagnostiky (bez nutnosti přesunu pacienta), zajištění odborné konzultace se specializovaným pracovištěm mimo časový dosah dopravy, přístup k informacím z místa léčby pacienta (lůžko pacienta, záchranná služba apod.), tedy dostupnost služeb Krajské zdravotní, a.s. nejen pro ostatní zdravotnická zařízení, ale i pro pacienty,
 • zvýšenou spolehlivost, bezpečnost a průchodnost provozního informačního systému která je zajištěna implementací šifrované komunikace, čímž je zajištěna i vyšší ochrana osobních údajů pacientů, a dále komplexním logováním činností uživatelů, součástí řešení jsou i nové HW prostředky pro bezpečné a rychlé ukládání a zpracování dat ze zdravotnických informačních systémů,
 • interoperabilitu na území státu s přesahem do celého světa zajišťují implementovaná standardizovaná komunikační rozhraní dle IHE (DICOM, HL7, DaSta, XDS atd.), která umožňují napojení na jiné informační systémy,
 • v rámci projektu dochází k výraznému zjednodušení zavedených elektronických vnitřních procesů a tímto také ke zrychlení probíhajících procesů a zvýšení celkové efektivity zdravotnického zařízení.