Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní uspořádala „10. Mostecký pediatrický den“

15.1.2016, Infolisty, str. 20, Jiřina Suchá

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., uspořádala ve středu 2. prosince 2015 „10. Mostecký pediatrický den“. Tento odborný regionální seminář byl v roce 2015 zařazen do projektu „Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a. s.“, který je podpořen grantem z Norských fondů.

Akce byla pořádána Dětským a dorostovým oddělením s perinatologickým centrem Nemocnice Most pod záštitou České pediatrické společnosti ČLS JEP a České lékařské komory. Program zahájil odborný garant celého semináře primář MUDr. Jiří Biolek, který se ve své přednášce zaměřil na informace o proměnách, vývoji a výsledcích mostecké neonatologie.

„Akce má svoji tradici a publicitu mezi odbornou veřejností, o čemž svědčí i pravidelná účast 60 až 70 lékařů a sester“, uvedl primář MUDr. Jiří Biolek.

Zajímavým tématem byla i přednáška zabývající se kojením jako nejlepší definovanou enterální výživou, další z přednášek, které zazněly, byla problematika dětí s nízkou porodní hmotností a jejich následné léčení z pohledu oftalmologa, problémy průběhů lumbalgií, záludnost břišních poranění u dětí a dalších několik odborných pediatrických témat. Velice zajímavá byla i přednáška doc. PhDr. Dr.phil. Laury Janáčkové, CSc., ze Sexuologického ústavu VFN Praha a 1. LF UK na téma „Co je považováno za erotické v neverbální komunikaci“.

Odborný regionální seminář má význam především vzdělávací. Na závěr byl pro účastníky uspořádán společenský večer.

Jiřina Suchá
Organizační a tiskové oddělení
Krajské zdravotní, a. s.