Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s.

Perinatologická centra Krajské zdravotní realizovala vzdělávací akce nejen pro lékaře

27.3.2017, Zdravotnické noviny 13/2017

Krajská zdravotní, a. s., dokončila realizaci projektu „Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s. “, registrační číslo NF-CZ11-OV-1-016-2015, spolufinancovaného z Finančního mechanismu Norska 2009 – 2014, který byl zaměřen na kvalitu poskytované péče v Perinatologických centrech v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., a v Nemocnici Most, o. z. Obě centra poskytují komplexní péči o nejzávažnější stavy během těhotenství, porodu a šestinedělí, vyskytující se u matky, plodu či novorozence. 

Aby mohla obě centra patřit mezi 12 nejkvalitnějších zdravotnických zařízení v oboru perinatální medicíny, musí splňovat řadu podmínek týkajících se jak přístrojového vybavení, tak vysokých nároků na odbornost svých zaměstnanců. Nákup přístrojů ani vzdělávání personálu však nejsou jednorázovou záležitostí. Technologie se vyvíjejí a stejně tak i poznatky, které jsou s problematikou péče o nedonošené děti spojené. K udržení statutu perinatologického centra je tedy nutná nejen systematická obnova přístrojů, ale také zajištění kontinuálního vzdělávání. 
Proto v rámci projektu proběhla řada vzdělávacích akcí a cyklus přednášek určených především pro lékaře a nelékařský zdravotnický personál. Novorozenecké oddělení ústecké Masarykovy nemocnice uspořádalo regionální konferenci s názvem „Následná péče o předčasně narozené děti“, která se konala ve Vzdělávacím institutu KZ a zahrnovala řadu zajímavých přednášek. Jak sdělil odborný garant konference primář Novorozeneckého oddělení Masarykovy nemocnice MUDr. Petr Janec, MHA, jedná se o velice aktuální téma, neboť v severočeském regionu se rodí nejvíce dětí s nízkou porodní hmotností. Dětské a dorostové oddělení s perinatologickým centrem Nemocnice Most uspořádalo regionální seminář „10. Mostecký pediatrický den“, který se již tradičně setkal s velkou návštěvností a kladným ohlasem odborné veřejnosti. 

Kromě těchto dvou velkých regionálních akcí proběhly v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem i v Nemocnici Most také menší vzdělávací semináře na tato témata týkající se nedonošených dětí:

 • Chronická resuscitační péče v ambulantních podmínkách
 • Problematika očních vad předčasně narozených dětí
 • Dětská mozková obrna pohledem neurologa
 • Péče o pacienta s bronchopulmonální dysplázií
 • Rehabilitační techniky
 • Růstové poruchy
 • Problematika lehce nezralých dětí
 • Inhalační techniky
 • Koordinace rané péče
 • Sociální zajištění
 • Bazální stimulace
 • Ošetřování pacientů s PEGem
 • Rehabilitační techniky – Vojtova metoda

 Jedním z cílů projektu byla také tvorba a implementace programu preventivní dispenzární péče. Aby bylo dosaženo těch nejlepších výsledků, uskutečnila se řada vzdělávacích akcí určených pro praktické lékaře pro děti a dorost např. přednášky na téma „Péče o novorozence s nízkou porodní hmotností“, pro studenty středních škol cyklus přednášek na téma „Gravidita, rizikové těhotenství a předčasný porod“. Budoucí rodičky a rodiče nedonošených dětí byli proškoleni při individuálních schůzkách v problematice „Péče o nedonošené dítě po propuštění z nemocnice“, „Prevence syndromu náhlého úmrtí kojence a zaškolení v laické kardiopulmonální resuscitaci“ a „Riziko předčasného porodu a problematika péče o předčasně narozené děti“.