Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s.

Perinatologická centra Krajské zdravotní poskytují vysoce specializovanou péči

12.12.2016, Florence, str. 46, Dana Skusová

Krajská zdravotní, a. s., poskytuje v perinatologických centrech svých dvou odštěpných závodů v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a v Nemocnici Most vysoce specializovanou péči. Obě centra se díky specializaci a důrazu na odbornost svých zaměstnanců řadí mezi nejkvalitnější zdravotnická zařízení v oboru perinatální medicíny.

Zkvalitnění péče podpořil také projekt „Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a. s.“, registrační číslo NF-CZ11-OV-1-016-2015, spolufinancovaný z Finančního mechanismu Norska 2009–2014. Jaký přínos měla realizace projektu pro poskytovanou péči na Dětském a dorostovém oddělení s perinatologickým centrem Nemocnice Most, o. z., jsme se zeptali primáře MUDr. Jiřího Biolka.

Jak byste stručně popsal činnost vašeho oddělení?

Dětské a dorostové oddělení s perinatologickým centrem poskytuje široké spektrum zdravotní péče o novorozence, děti a dorost nejen z okresu Most, ale i z přilehlých regionů. Svým rozsahem a zaměřením zajišťuje jak péči o neodkladné stavy včetně komplexní resuscitační péče, tak i standardní diagnostickou a léčebnou péči o děti a dorost ve většině pediatrických podoborů, mj. i v dětské neurologii. Ambulantní část oddělení pokrývá podstatnou část pediatrických subspecializací. Naše perinatologické centrum, které je jedním z 12 pracovišť v České republice, zabezpečuje špičkovou specializovanou péči o novorozence všech váhových kategorií.

Jaký význam má realizace projektu pro vás a vaše pacienty?

Hlavním cílem tohoto projektu je rozvoj sekundární a terciární prevence zaměřené na snížení následků onemocnění, úrazů a zdravotních problémů v dětském věku a návazné dispenzární péče v perinatologických centrech. Pro nás je velkým přínosem doplnění stávajícího přístrojového vybavení o specializované přístroje, díky nimž bude umožněno vyšetření řady orgánových systémů u vysoce rizikových novorozenců a dětí. Pro naše pacienty je velkým přínosem zásadní urychlení vyšetřovacího procesu, šetrnější vyšetřovací metody a zejména včasná a co nejpřesnější diagnóza.

MUDr. Jiří Biolek, primář Dětského a dorostového oddělení s perinatologickým centrem Nemocnice Most, o. z.
 

Můžete nám blíže upřesnit, které přístroje byly z projektu pořízeny?

V rámci projektu jsme na dětské a dorostové oddělení pořídili moderní ultrazvukový přístroj, který nabízí řadu výhod při vyšetřování zralých i nezralých novorozenců. Rozpozná například, zda dítě nemá po předčasném porodu krvácení do mozku, umí zkoumat i srdce, ledviny a kyčle. Dalším novým přístrojem je spirometr, který umožňuje vyšetřovat a sledovat plicní funkce dětských pacientů od 5 let věku, zvláště pak těch, kteří měli v novorozeneckém věku plicní postižení, nebo biochemický analyzátor. Pořízena byla také ORL sestava pro endoskopii a stroboskopii a oční refraktometr na dětskou oční ambulanci.

Projekt také zahrnoval tvorbu a implementaci programu preventivní dispenzární péče. Můžete nám přiblížit, o co šlo?

Abychom mohli dosahovat těch nejlepších výsledků, je pro nás kromě špičkových odborníků a moderního přístrojového vybavení důležitá i odpovídající informovanost veřejnosti. Proto jsme v rámci projektu uskutečnili řadu vzdělávacích akcí a cyklus přednášek určených nejen pro lékaře a nelékařský zdravotnický personál, ale také pro studenty středních škol a rodiče. Zmínil bych například tradiční regionální seminář Mostecký pediatrický den, jehož 10. ročník byl opět velice kladně ohodnocen odbornou veřejností. Pro praktické lékaře pro děti a dorost jsme připravili přednášky na téma „Péče o novorozence s nízkou porodní hmotností“. S velkým ohlasem se setkal i cyklus přednášek pro střední školy na téma „Gravidita, rizikové těhotenství a předčasný porod“. A na závěr musím zmínit proškolení rodičů a budoucích rodiček na téma „Péče o nedonošené dítě po propuštění z nemocnice“, „Prevence syndromu náhlého úmrtí kojence a zaškolení v laické kardiopulmonální resuscitaci“ a „Riziko předčasného porodu a problematika péče o předčasně narozené děti“.

Dana Skusová, Jasnet, spol. s r.o.

Stáhněte si