Projekty byly spolufinancovány Evropskou unií.

Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii v Krajské zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Projekt je orientován na pořízení přístrojového vybavení a technologií v oboru perinatologie, čímž se zvýší úroveň standardu vybavenosti.

reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005356

Schválené celkové výdaje projektu vč. nezpůsobilých:  70 000 000,00 Kč
Celkové skutečné výdaje projektu:  70 000 000,00 Kč
Z toho - způsobilé:   69 965 219,15 Kč
  - nezpůsobilé:          34 780,85 Kč
   
Poskytnutá dotace:  59 465 219,15 Kč

Cíle projektu:

Cílem projektu je zlepšení kvality poskytované perinatologické péče jak o ženy s vysoce rizikovým těhotenstvím nebo rizikem hrozícího či neodvratného předčasného porodu a o nezralé a patologické novorozence v návaznosti na definici této péče stanovenou Věstníkem MZ ČR, částkou 2/2014 ze dne 29. 4. 2014 a v souladu se seznamem doporučeného vybavení center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii zveřejněného ve Věstníku MZ ČR, částce 14 dne 26. 8. 2015.

Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii v Krajské zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Realizací projektu došlo k vyřešení problému se zastaralou nebo nedostatečnou zdravotnickou technikou a tím došlo i ke zlepšení kvality poskytované perinatologické péče jak o ženy s vysoce rizikovým těhotenstvím nebo rizikem hrozícího či neodvratného předčasného porodu tak i o nezralé a patologické novorozence v návaznosti na definici této péče stanovenou Věstníkem MZ ČR a v souladu se seznamem doporučeného vybavení center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii. Obnovou přístrojového vybavení i pořízením nových zdravotnických technologií jsou nyní vytvořeny podmínky pro splnění rostoucích nároků na kvalitu péče o nezralé a patologické novorozence.  Gynekologicko-porodnická klinika spolu s Novorozeneckým oddělením tvoří jedno z 12 perinatologických center v ČR. Perinatologická péče je od roku 1995 organizována třístupňově. V rámci třístupňové diferencované péče o těhotné ženy a jejich novorozence zajišťuje perinatologické centrum všechny 3 úrovně péče od péče o fyziologická těhotenství a porody až po koncentraci nejzávažnějších patologických stavů v těhotenství a s tím související péčí o fyziologické novorozence přes péči intermediární až po nejvyšší intenzivní resuscitační péči. Gynekologicko - porodnická klinika byla zřízena v  Masarykově nemocnici v roce 2013. Novorozenecké oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí na Labem bylo v budově D2 otevřeno v roce 1998. Novorozenecké oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí na Labem je spádovou oblastí, přesahující hranici Ústeckého kraje až do kraje Libereckého, do které patří porodnice a dětská oddělení v Liberci, Jablonci nad Nisou, České Lípě, Děčíně, Rumburku, Litoměřicích, Teplicích, a Roudnici nad Labem.

Gynekologicko - porodnická klinika byla zřízena v Masarykově nemocnici v roce 2013. Novorozenecké oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem bylo v budově D2 otevřeno v roce 1998. Mnohá zařízení jsou již proto velmi zastaralá a jejich servis a opravy jsou nerentabilní nebo v perinatologickém centru zcela chybí. Taktéž rostoucí nároky na kvalitu péče o nezralé a patologické novorozence si vyžadují obnovu přístrojového vybavení. Vzhledem k vyššímu výskytu těchto onemocnění v oblasti Ústeckého kraje jsou veškeré přístroje velmi vytížené a dochází k jejich častějším poruchám.

Mezi významné pořizované technologie patří například plně vybavené inkubátory, monitorovací systémy, diagnostické ultrazvukové přístroje nebo kardiotokografy.