Projekty byly spolufinancovány Evropskou unií.

Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii - Nemocnice Most, o.z.

Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii v Krajské zdravotní a.s. – Nemocnice Most, o.z.

Projekt je orientován na pořízení přístrojového vybavení a technologií v oboru perinatologie, čímž se zvýší úroveň standardu vybavenosti.

reg. č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005354

Schválené celkové způsobilé náklady projektu: 70 000 000,00 Kč
Schválené celkové výdaje projektu vč. nezpůsobilých: 70 000 000,00 Kč
Celkové skutečné výdaje projektu: 64 654 064,73 Kč
Z toho - způsobilé:   64 654 064,73 Kč
  - nezpůsobilé:  0,00 Kč
   
Poskytnutá dotace: 54 955 955,02 Kč

Cíle projektu:

Cílem projektu je zlepšení kvality poskytované perinatologické péče jak o ženy s vysoce rizikovým těhotenstvím nebo rizikem hrozícího či neodvratného předčasného porodu a o nezralé a patologické novorozence v návaznosti na definici této péče stanovenou Věstníkem MZ ČR, částkou 2/2014 ze dne29. 4. 2014 a v souladu se seznamem doporučeného vybavení center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii zveřejněného ve Věstníku MZ ČR, částce 14 dne 26. 8. 2015. Dosažení tohoto cíle bude zejména prostřednictvím obnovy zastaralých zdravotnických prostředků a také pořízením nových zdravotnických technologií, které na pracovišti doposud zcela chybí nebo nejsou v potřebném počtu.

Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii v Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Projekt je orientován na pořízení přístrojového vybavení a technologií v oboru perinatologie, čímž se zvýší úroveň standardu vybavenosti.

Realizací projektu došlo k vyřešení problému se zastaralou nebo nedostatečnou zdravotnickou technikou a tím došlo ke zlepšení kvality poskytované perinatologické péče jak o ženy s vysoce rizikovým těhotenstvím nebo rizikem hrozícího či neodvratného předčasného porodu tak i o nezralé a patologické novorozence v návaznosti na definici této péče stanovenou Věstníkem MZ ČR a v souladu se seznamem doporučeného vybavení center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii. Perinatologické centrum nemocnice Most je organizačně začleněno do dětského a dorostového oddělení a je jedno z 12 perinatologických center v ČR. Perinatologická péče je od roku 1995 organizována třístupňově. V rámci třístupňové diferencované péče o těhotné ženy a jejich novorozence zajišťuje perinatologické centrum všechny 3 úrovně péče od péče o fyziologická těhotenství a porody až po koncentraci nejzávažnějších patologických stavů v těhotenství a s tím související péčí o fyziologické novorozence přes péči intermediární až po nejvyšší intenzivní resuscitační péči. Mnohá zařízení perinatologického centra byla již zastaralá a rostoucí nároky na kvalitu péče o nezralé a patologické novorozence si vyžádaly obnovu přístrojového vybavení i pořízení nových zdravotnických technologií, které na pracovišti doposud zcela chyběly nebo nebyly v potřebném počtu. Spádová oblast oddělení přesahuje hranice Ústeckého kraje a sahá až do kraje Karlovarského. Do spádové oblasti patří porodnice a dětská oddělení v okresech Most, Louny, Chomutov, částečně Karlovy Vary, Sokolov, Cheb a Teplice.

Rostoucí nároky na kvalitu péče o nezralé a patologické novorozence si vyžadují obnovu přístrojového vybavení. Vzhledem k vyššímu výskytu těchto onemocnění v oblasti Ústeckého kraje jsou veškeré přístroje velmi vytížené a dochází k jejich častějším poruchám.

Mezi významné pořizované technologie patří například plně vybavené inkubátory, monitorovací systémy, plicní ventilátory, diagnostické ultrazvukové a rentgenové přístroje nebo kardiotokografy.